Felhasználási feltételek

Filter Művészeti Galéria Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1136 Budapest Tátra utca 4.; cégjegyzékszám: 01-09-916115; adószáma: 14707339-1-41, EU adószám: HU14707339) a továbbiakban: Szolgáltató) és a Filter Művészeti Galéria Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza
Szolgáltató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesitő Hatósága által kiadott MKEH-NEHITI-185/2/2011 sz. határozat szerint a vonatkozó jogszabályok alapján csomagküldő tevékenységet folytathat.
Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek
Jelen szerződés a továbbiakban ÁSZF

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.webshop.filtergaleria.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.
1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A Webáruház szolgáltatásait akkor jogosult az Ügyfél igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Check out “(fizetés) ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) évig őrzi.

2. A megrendelés
2.1. A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termék használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. A Webáruház képkatalógusában szereplő tárgyak egyedi készítésű, kis példányszámú, iparművészeti ékszerek, tárgyak, amelyek rendelkeznek a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal NEHITI által kiadott érvényes magyar fémjelzéssel, valamint a tárgyat készítő iparművész mesterjegyével. A termékek megfelelnek a magyar nemesfém forgalmazás szabályainak.
2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár (nettó ár + általános forgalmi adó). A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. (ha országot választ, akkor már igen, akkor hozzáadódik az „update total” gomb klikkelésével)
2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
2.4. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
2.5. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.6. Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3. Szállítási és fizetési feltételek
3.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban és az Ügyfél által megjelölt címre szállítja ki. A megrendelések leadása a Webáruházba kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.webshop.filtergaleria.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.
3.2. A vételár kiegyenlítése a visszaigazolt megrendelést követően, a termék kézhezvétele előtt, banki átutalással, Pay Pal rendszeren keresztül történik, az OTP-nél vezetett 11713005-20409573-00000000 sz. bankszámlaszámra (a közlemény rovatba kérjük feltüntetni, a megvásárolandó tárgy megjelölését)
Postai szállítás esetén a vételár bankszámlára történő beérkezését követő munkanapon történik a postára adás, levél vagy csomag formájában, minden esetben tértivevényes, ajánlott küldeményként, a hatályos postai díjszabás szerinti.
3.3.1. A megrendelt, és raktáron lévő, megfelelő méretű (gyűrű esetén pl.) terméket az Ügyfél maximum 3 munkanapon belül a szállítási címre történő postára adással kapja meg.
3.3.2. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató vállalja a termék mielőbbi beszerzését. A beszerzés időtartama átlagosan 14-30 munkanap. Gyűrű elkészítése minden feltűntetett méretben lehetséges, átlagosan 14-30 munkanap alatt. A terméket az Ügyfél ebben az esetben is a szállítási címre történő postára adással, kapja meg.
3.3.3. Az előre kifizetett ellenértéket a Szolgáltató a tájékoztatást követően legkésőbb 15 napon belül visszautalja az Ügyfél részére, amennyiben megrendelt terméket nem tudta beszerezni.
3.4. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4. A szolgáltatástól való elállás lehetősége
4.1. Az írásban leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5.) Korm. rend. tartalmazza.
4.2. Az Ügyfél elállási jogát jogosult gyakorolni:
4.2.1. Az Ügyfél indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül.
Kézhezvételi időpontnak számít a postai szállítás esetében az ajánlott, tértivevényes küldemény átvételének időpontja, ami esetleges vita esetén a tértivevényen szereplő időponttal bizonyítható.
4.2.2. A bontatlan és sértetlen terméket amennyiben az Ügyfél saját költségén a számlával vagy annak másolatával visszaküldi a Szolgáltató címére (1136 Budapest, Pozsonyi út 49. fszt.1.), úgy 15 munkanapon belül visszautalja a Szolgáltató a vételárat a megadott számlaszámra.
A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.
4.3. Az Ügyfél nem jogosult elállási jogát gyakorolni:
4.3.1. – ha olyan terméket vásárolt, ami az Ügyfél személyéhez kötött, illetve az Ügyfél utasításai, méretei alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. (pl: méretre rendelt gyűrű, amennyiben a méretet az Ügyfél mérte, ill. közölte)
4.3.2.– ha a terméket az Ügyfél már használatba vette, és nem tudja sérülés mentesen a Szolgáltató részére visszajuttatni, a Szolgáltató nem köteles, és nem is vállalja a termék visszavásárlását.
4.4. Ha a megrendelt termék hibás, vagy esetleg a szállítás során megsérült (szállítmányozóval felvett jegyzőkönyvben rögzítettek szerint), akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, az Ügyfél választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

5. Szavatosság, jótállás
5.1. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja garanciális igényét, ha a terméket nem rendeltetés szerűen használta. Vegyi anyagok lúgos-, savas-, sós-, klóros-, termál, vagy gyógyvíz, kozmetikai készítmények, elszíneződéseket okozhatnak a felületeken. Karcolódásból, ütődésből eredő sérülések ugyancsak nem tartoznak a garanciális kötelezettségek körébe.

6. Egyebek
6.1. Szolgáltató kijelenti, hogy az oldalain, általa megjelentetett tartalmak, és adatok tekintetében az azokban található információk pontosak, valósak és helytállóak, illetve nem sértik harmadik személyek jogait.
Kijelenti továbbá, hogy csak az olyan általa szerzett, készített és szerkesztett információkat, híreket adja át, melyek átadásához az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik, és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.
A Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondossággal megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.
Az iparművészeti termékek (nemesfémből és a nem nemesfémből készültek) esetében fontos tudni, hogy a súlyuk és a méretük mellett ugyanolyan jelentőséggel bír az alkotó szellemi munkája.
A megvásárolt, vagy megvásárolni kívánt ékszerek átalakítása, bővítése, nagyobbítása bizonyos esetekben, amennyiben az a művész számára anyagberuházást, többletmunkaórát jelent, a Vásárló részére költséget jelenthet.
6.2. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél adataihoz illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.
6.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
6.4. Az Ügyfél visszavonásig /törlésig/ érvényes hozzájárulásával a Szolgáltató jogosult részére reklámanyagok, meghívók, értesítések küldésére.
6.5. Az Ügyfelek adatainak kezelése az 1992. évi LXIII – a személyes adatvédelemről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló – törvény rendelkezései szerint történik.
6.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
6.7. A Szolgáltató kötelezőnek tekinti magára nézve a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
6.8. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a hello@filtergaleria.hu e-mail címen, valamint személyesen a Szolgáltató telephelyén hétfőtől-péntekig 11-19 h között.
6.9. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

1. A szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Filter Művészeti Galéria Kft. (székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 4., cégjegyzékszám: 01-09-916115, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám 14707339-1-41, EU adószám: HU14707339) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Szolgáltató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesitő Hatósága által kiadott MKEH-NEHITI-185/2/2011 sz. határozat szerint a vonatkozó jogszabályok alapján csomagküldő tevékenységet folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A szabályzatban használt fogalmak definíciói
Adatkezelő, szolgáltató: Filter Művészeti Galéria Kft, a honlap üzemeltetője
Felhasználó: az a magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki a honlapon közzétett szolgáltatást igénybe veszi, aki a honlapot használja
Süti: A süti egy kis mennyiségű adat, amely gyakran tartalmaz egy egyedi azonosítót, a meglátogatott weboldal kiszolgálója küldi a böngészőjének és a számítógépén tárolódik. Minden honlap, weboldal vagy szolgáltató által használt honlap elküldheti a saját sütijét a böngészőjének, ha a böngésző adatvédelmi beállításai ezt lehetővé teszik, de a személyes adatai védelmében a böngésző csak azokról a sütikről küld információt a weboldalaknak vagy szolgáltatóknak, melyeket ők küldtek a számítógépére. A sütik több névtelen információt tartalmaznak, mint például egyedi azonosítót, az oldal nevét, különböző számokat, karaktereket. Ezek az adatok lehetővé teszik a sütit küldő weboldalaknak, hogy emlékezzenek a korábbi látogatási adatokra, mint például: beállítások, vagy a kosár tartalma. A süti lehet egy egyszeri alkalomra szóló (session cookie), azaz csak addig van a számítógépén, amíg az oldalra bejelentkezve marad vagy a böngészőt be nem zárja; illetve lehet állandó süti is (persistent cookie), ami egy meghatározott ideig marad a számítógépén.

3. Az adatkezelő megnevezése
Név: Filter Művészeti Galéria Kft.
Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 4.
Üzlethelyiség: 1137 Budapest, Pozsonyi út 49.
Telefonszám: +36 1 350 5743
Email cím: hello@filtergaleria.hu

4. A kezelt személyes adatok köre
4.1. Vásárlás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • saját email cím,
  • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • telefonszám

4.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes Felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több sütit, angolul: cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen sütik a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics, Google Adsense és Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a sütiket csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött sütik felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen sütik segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A Felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google sütiket

Alkalmazott sütik:

  • Analitika, követés süti
  • Webhelyen keresztüli követés
  • Kosár azonosító session sütik

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a sütiket,
  • fogadjon el új sütiket, vagy

 5. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
5.1. Az adatkezelésre a www.filtergaleria.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, ha a Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

5.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

5.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt vásárlást összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.

6. Az adatkezelés időtartama
6.1. A vásárlás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a vásárlással kezdődik és leiratkozással érhet véget. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

6.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától törlésig tárolja.

6.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő vsárlás során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
7.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató informatikai céget, fuvarozó vállalatot, könyvelőt, stb. vehet igénybe. Szolgáltató az általa igénybe vett alvállalkozók tevékenységéért a Ptk szerint felel, de az ő adatkezelési gyakorlatukért nem felelős.

7.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
8.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.3. A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Filter Művészeti Galéria Kft., 1136 Budapest, Tátra utca 4.
Üzlethelyiség: Filter Művészeti Galéria Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 49.
Email cím: hello@filtergaleria.hu

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

8.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Ezekben az esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5. A Felhasználó az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint, a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a vásárlás során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Email címek felhasználása
9.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató, reklám, rendelésekkel kapcsolatos értesítések, stb.) email küldésére.

9.2. Az email címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

9.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások és a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, email-ben juttatja el a Felhasználó részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

9.4. A vásárlás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

10. Egyéb rendelkezések
10.1. Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

10.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

10.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat kizárólag hatályos erre irányuló jogszabályi felhatalmazás, vagy a jogosult kifejezett írásos hozzájárulása alapján esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

Budapest, 2016. január 7.

A Galéria szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.
A vonatkozó jogszabályok értelmében minden a Galériában forgalmazott termékre 12 hónap jótállás kötelező.

A Galéria a jótállási kötelezettség alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett: a Vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve az valamilyen külső behatás következtében romlott el. Tehát a Vásárló nem gyakorolhatja garanciális igényét, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használta. Vegyi anyagok lúgos-, savas-, sós-, klóros-, termál, vagy gyógyvíz, kozmetikai készítmények, elszíneződéseket okozhatnak a felületeken, az ezen anyagok miatt sérült, vagy megváltozott termékekre nem vonatkoznak a jótállási kötelezettségek. Karcolódásból, ütődésből eredő sérülések ugyancsak nem tartoznak a jótállási kötelezettségek körébe.

A megvásárolt, vagy megvásárolni kívánt ékszerek átalakítása, bővítése, nagyobbítása bizonyos esetekben, amennyiben az a művész számára anyagberuházást, többletmunkaórát jelent, a Vásárló részére költséget jelenthet.

A webshopban található ékszerek, és a Galériában található ékszerek készleten léte eltérhetnek egymástól. Minden ékszer, különös tekintettel a méretre készült ékszerek (pl. gyűrűk) egy darabja van csak a Galériában, nem áll rendelkezésünkre méretsor belőlük. Amennyiben a rendelkezésre álló ékszerhez képest másra van szüksége, úgy a megrendelés teljesítését a megrendelés kézhezvételétől számított 14-30 napra vállaljuk.

A webshopon keresztül megrendelt, készleten lévő ékszereket, amelyek vételára a Galéria számláján a tárgynapon (munkanapokon) déli 12:00 óra előtt jóváírásra kerül, még aznap postára adjuk. Amennyiben a vételár déli 12:00 óra után kerül jóváírásra, úgy a vonatkozó megrendeléseket a következő munkanapon tudjuk elindítani.

Ha a webshopon keresztül megrendelendő, egyedileg méretre készítendő ékszerek megrendelése sürgős lenne és a fenti időhatárokat (14-30 nap) le kívánja rövidíteni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon, vagy emailben, hogy a pontos szállítást vagy lehetőségeket egyeztethessük.

Cégadatok:
Filter Művészeti Galéria Kft.
Székhelye: 1136 Budapest, Tátra utca 4. | Üzlethelyiség: 1137 Budapest, Pozsonyi út 49.
Cégjegyzékszám: 01-09-916115 | Adószáma: 14707339-1-41 | EU adószám: HU14707339

Tárhely szolgáltató:
DiMa.hu Kft.
Iroda címe: 4026 Debrecen, Borz u. 1. fsz/2 | Székhelye: 4026 Debrecen, Borz u. 1. fsz/2
Adószám: 14079665-2-09 | Cégjegyzékszám: 09-09-014017
Email cím: info@dima.hu

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal – Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság
Cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3. | Telefon: 210-2174

Online Vitarendezési Platform
Weboldal | Email | Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11

Fotó
Bugár Máté
Kárpáti Róbert